Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE  LEVERINGSVOORWAARDEN  VAN WESSEL VIJVERS & TUINEN  KVK NR 57329214

 

ARTIKEL 1         –   Definities

ARTIKEL 2         –   Toepasselijkheid

ARTIKEL 3         –   De offerte/het aanbod

ARTIKEL 4         –   De overeenkomst

ARTIKEL 5         –   De prijs en prijswijzigingen

ARTIKEL 6         –   Wijzigingen aangenomen werk

ARTIKEL 7         –   Levering

ARTIKEL 8         –   Toepasselijk recht

ARTIKEL 9         –   Betaling/niet tijdige betaling

ARTIKEL 10       –   Eigendoms voorbehoud

ARTIKEL 11       –   Klachten

ARTIKEL 12       –   Aansprakelijkheid

ARTIKEL 13       –   Overmacht

ARTIKEL 14       –   Geschillen regeling

ARTIKEL 15       –   Toepasselijk recht

ARTIKEL 16       –   Wijziging en vindplaats van de voorwaarde

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan:

A1. De ondernemer

       Wessel vijvers & tuinen

Deze verricht de volgende werkzaamheden:

 1. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van vijvers en tuinen. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 2. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van vijvers en tuinen. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
 3. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 en 2 genoemde werkzaamheden.
 4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

A2. Wessel vijvers & tuinen wordt verder “de ondernemer” genoemd.

B1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

B2. Dode materialen: alle overige producten en materialen.

 1. Consumenten: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen, als onder A1 omschreven.
 2. Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.
 3. Vrij of regiewerk: Alle werkzaamheden en materialen als bedoeld onder A1 welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven en die tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen, tegen een totaalbedrag inclusief BTW.
 4. Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

 

ARTIKEL 2 -TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop.

 

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE/HET AANBOD

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te

stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken. Uitzondering hierop vormen biologische processen die tijdens de uitvoering van het werk optreden. Deze verlangen een aangepaste werkwijze om alsnog het beoogde resultaat te behalen. Resulterend in minder- of meerwerk.  

 1. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.
 2. De offerte is voorzien van een dagtekening en is 30 dagen geldig na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 3. De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.
 4. De ondernemer behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekening kosten en overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden worden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
 5. Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de ondernemer wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 30 dagen na verstrekking aan de ondernemer retour worden gezonden.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de consument de werkelijke tekenkosten, indien deze in de offerte gespecificeerd waren, aan de ondernemer betalen in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering goederen wordt gegeven.
 7. In onderling overleg wordt vastgesteld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is. Uitzondering hierop vormen biologische processen, die tijdens de uitvoering van het werk optreden, die een aangepaste werkwijze verlangen om alsnog het beoogde resultaat te behalen.
 8. a. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die wordt gehanteerd (aangenomen werk, vrij of regiewerk).
 9. Bij vrij of regiewerk moet een richtprijs worden afgegeven. Alvorens dit werk uitgevoerd wordt, dient de consument hiermee akkoord te gaan. Indien de eindprijs toch 25% of hoger uitkomt of dreigt te komen, kan het meerdere pas na overeenstemming met de consument in rekening worden gebracht.
 10. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van vrij of regiewerk en/of van koop of verkoop (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) als mede aanvulling en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding is (uitgezonderd koop of verkoop tegen contante betaling) bij voorkeur schriftelijk, met name bij bedragen boven de 1200 EURO.
 2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de consument de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.
 3. a. In geval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte behoudens tegenbewijs door de consument, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de consument binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van hetgeen overeen is gekomen.
 4. In dit geval maakt de ondernemer de offerte opnieuw op en zijn de leden 2 en 3a vervolgens opnieuw van toepassing.
 5. De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd te zijn gedaan indien en op het moment dat de consument er mee instemt. In overleg met de consument wordt een planning voor de uitvoering gemaakt.
 6. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.

 

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW. Eventuele emballagekosten, vervoerkosten of bezorgkosten zijn niet in rekening gebracht en kunnen nog een prijsverhoging veroorzaken.
 2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog voor de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaats gevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

ARTIKEL 6 – WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene consumentenvoorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Alle wijzingen in aangenomen werk behoren wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen als meerwerk te worden beschouwd, en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de consument onderling worden verrekend.

 

ARTIKEL 7 – LEVERING

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de verkochte goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Indien in het kader van de overeenkomst grond, teelaarde, substraat, compost of zand, funderings- of verhardingsmateriaal wordt geleverd, zijn deze in overeenstemming met de wettelijke eisen en afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.
 2. a. Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen de ondernemer en de consument een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Onverminderd het bepaalde artikel 13 heeft indien een vaste datum of termijn van levering of uitvoering werk is overeengekomen, de consument bij overschrijding recht op vergoeding van de door hem geleden bewezen schade. Uitzondering hierop vormen biologische processen, die tijdens de uitvoering van het werk optreden, die een aangepaste werkwijze verlangen om alsnog het beoogde resultaat te behalen.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt, indien een vermoedelijk datum is overeengekomen, uitvoering / levering verricht op of omstreeks de genoemde (aanvang) datum.
 5. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum of termijn met meer dan twee dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de consument overeen te komen. De nieuwe overeengekomen (aanvang) termijn is gelijk aan de oorspronkelijke met een maximum van vier weken.
 6. Bij overschrijding van deze nieuwe overeengekomen termijn heeft de consument het recht, zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
 7. Zie artikel 13 (overmacht).

 

ARTIKEL 8 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 1. Hetzij wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument het werk heeft aanvaard;
 2. Hetzij wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 3. Hetzij wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikname van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

 

ARTIKEL 9 – BETALING / NIET-TIJDIGE BETALING

 1. Betaling vindt plaats in contanten of een gegarandeerd en door de ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien betaling na ontvangst van factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten. Deze is maximaal 50% bij een totaalprijs tot 450 EURO en maximaal 25% bij een hogere totaalprijs.
 5. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de consument alsnog de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 6. Indien de betaling niet tijdig is verricht, is de ondernemer gerechtigd 2% van het factuurbedrag extra in rekening te brengen, middels verzending van een vervangende factuur waarin de verhoging van het factuurbedrag wordt vermeld. Deze regeling geldt cumulatief  voor elke volgende termijn van 28 dagen.
 7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de consument. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.

 

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.

 

ARTIKEL 11 – KLACHTEN

Klachten over geleverde goederen worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:

 1. Het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht;
 2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd;
 3. Ingeval van zichtbare gebreken; de klacht uiterlijk 14 dagen na factuur datum aantoonbaar is ingediend;
 4. Ingeval van onzichtbare gebreken; de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de consument het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan 4 weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van de goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. a. De ondernemer is in geval van art.7 lid 2b en c slechts gehouden die schade te vergoeden die door de consument kan worden aangetoond. En deze schade dient gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade in redelijkheid kunnen worden toegerekend aan de ondernemer.
 2. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van goederen betreft geldt bij aflevering bij de consument het volgende: Indien beschadiging van goederen wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument binnen twee werkdagen na levering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. Het recht op vergoeding van de schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene consumentenvoorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 5. De ondernemer is met in acht name van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door / bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal 500.000 EURO per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid. De ondernemer sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.

 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT

 1. Indien levering of uitvoering van werk door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft dat geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding. Indien overmacht langer dan 3 maanden duurt, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van werk / levering en de totaalprijs.
 2. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kon worden uitgevoerd heeft de ondernemer het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de her groei van levend materiaal noodzakelijk is. Alle weersomstandigheden die ná aanplant van invloed zijn op aanslaan of hergroei van levend materiaal vallen buiten de verantwoordelijkheid van de ondernemer.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN REGELING

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen.
 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst, in overeenstemming met art.11, aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden, indien de ondernemer dit wil doen, moet deze de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen ondernemer en consument is het Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 16 – WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDE

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer 57329214
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Laatst gewijzigd 15 september 2016

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin